Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao

Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao
"Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao"
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >