Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần trừ loạn luân và...

Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ loạn luân và nhảy dân gian.
You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.
"Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ loạn luân và nhảy dân gian. You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing."
Danh ngôn cuộc sống Arnold Bax
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận