Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế...

Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.
"Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại."
Lời Phật Dạy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận