Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn biết cách sống một lần là...

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn biết cách sống, một lần là đủ rồi.
You only live once, but if you do it right, once is enough.
"Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn biết cách sống, một lần là đủ rồi. You only live once, but if you do it right, once is enough."
Danh ngôn cuộc sống Mae West
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận