Anh về để quạt lại đây Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu...

Anh về để quạt lại đây, 
  Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu.
"Anh về để quạt lại đây, Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >