Anh than vợ anh chưa có Em bước vô nhà thấy ai nằm đó...

Anh than vợ anh chưa có, 
  Em bước vô nhà thấy ai nằm đó? 
  Bớ anh chung tình, 
  Em thương anh để dạ, sợ anh bạc tình bỏ ai.
"Anh than vợ anh chưa có, Em bước vô nhà thấy ai nằm đó? Bớ anh chung tình, Em thương anh để dạ, sợ anh bạc tình bỏ ai."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận