Anh muốn trông anh lên Ba Dội anh trông Một Dội anh ngồi hai...

Anh muốn trông, anh lên Ba Dội  anh trông,
  Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.
  Trống thu không  ba hồi điểm chỉ,
  Anh ngồi anh nghỉ, thở ngắn, than dài.
  Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,
  Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu.
  Anh nhớ em đây biết bao giờ được,
  Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,
  Trăm năm xin chớ quên nhau.
"Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông, Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông. Trống thu không ba hồi điểm chỉ, Anh ngồi anh nghỉ, thở ngắn, than dài. Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách, Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu. Anh nhớ em đây biết bao giờ được, Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau, Trăm năm xin chớ quên nhau."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận