Anh đây quyết câu cua, Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai.

Anh đây quyết câu cua, 
  Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai.
"Anh đây quyết câu cua, Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >