Ai đi đợi với tôi cùng Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi...

Ai đi đợi với tôi cùng, 
  Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi.
  Chồng tôi quyết đỗ khoa này,
  Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng. 
  Bõ khi xắn váy quai cồng,
  Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi.
"Ai đi đợi với tôi cùng, Tôi còn sắp sửa cho chồng đi thi. Chồng tôi quyết đỗ khoa này, Chữ tốt như rắn, văn hay như rồng. Bõ khi xắn váy quai cồng, Cơm niêu nước lọ nuôi chồng đi thi."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận