A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.
"A large income is the best recipe for happiness I ever heard of."
Danh ngôn cuộc sống Jane Austen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận