What matters in life is not what happens to you but what you remember...

What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.
 Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào.
"What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it. Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào."
Danh ngôn cuộc sống Gabriel Garcia Marquez

Thêm nội dung

Xem thêm >