Ví dầu mẹ chẳng có chi Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời...

Ví dầu mẹ chẳng có chi
 Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.
"Ví dầu mẹ chẳng có chi Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận