Try to take advantage of every opportunity that comes you way Hãy cố gắng...

Try to take advantage of every opportunity that comes you way.
 Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn.
"Try to take advantage of every opportunity that comes you way. Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận