Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất...

Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.
-
Egotism is the source and summary of all faults and miseries.
"Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở. - Egotism is the source and summary of all faults and miseries."
Danh ngôn tính cách Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận