Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm...

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
-
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.
"Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi. - Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận