Thành công không được đo bằng điều bạn làm so sánh với điều người...

Thành công không được đo bằng điều bạn làm so sánh với điều người khác làm. Nó được đo bằng việc bạn làm gì với khả năng mà Chúa trời cho mình.
Success is not measured by what you do compared to what others do. It is measured by what you do with the ability God gave you.
"Thành công không được đo bằng điều bạn làm so sánh với điều người khác làm. Nó được đo bằng việc bạn làm gì với khả năng mà Chúa trời cho mình. Success is not measured by what you do compared to what others do. It is measured by what you do with the ability God gave you."
Danh ngôn về thành công Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận