Suy nghĩ là suối nguồn của hành động của cuộc sống và sự biểu...

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.
Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.
"Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch. Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure."
Danh ngôn cuộc sống James Allen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận