Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing Get into action...

Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.
 Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.
"Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life. Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn."
Danh ngôn cuộc sống

Thêm nội dung

Xem thêm >