Sắc đẹp tệ hơn rượu nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân...

Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân.
-
Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.
"Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân. - Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder."
Danh ngôn phụ nữ Aldous Huxley
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận