Niềm vui là ở bản thân công việc chứ không phải ở những mối...

Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó.
"Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận