Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới...

Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới là anh em.
-
The men who learn endurance, are they who call the whole world, brother.
"Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới là anh em. - The men who learn endurance, are they who call the whole world, brother."
Danh ngôn tính cách Charles Dickens
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận