Mong muốn làm việc tốt là điều mong muốn can đảm đáng tự hào...

Mong muốn làm việc tốt là điều mong muốn can đảm, đáng tự hào, ta nên vui mừng nếu con người có được dù chỉ một phần nhỏ điều mong muốn ấy.
"Mong muốn làm việc tốt là điều mong muốn can đảm, đáng tự hào, ta nên vui mừng nếu con người có được dù chỉ một phần nhỏ điều mong muốn ấy."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận