Lấy mất người của tôi nhưng để lại các nhà máy và chẳng bao...

Lấy mất người của tôi, nhưng để lại các nhà máy, và chẳng bao lâu cỏ sẽ mọc đầy sàn nhà máy... Lấy mất nhà máy của tôi, nhưng để lại người, và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ có nhà máy mới và tốt hơn.
Take away my people, but leave my factories and soon grass will grow on the factory floors... Take away my factories, but leave my people and soon we will have a new and better factory.
"Lấy mất người của tôi, nhưng để lại các nhà máy, và chẳng bao lâu cỏ sẽ mọc đầy sàn nhà máy... Lấy mất nhà máy của tôi, nhưng để lại người, và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ có nhà máy mới và tốt hơn. Take away my people, but leave my factories and soon grass will grow on the factory floors... Take away my factories, but leave my people and soon we will have a new and better factory."
Danh ngôn kinh doanh Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận