Không chịu suy xét là người mù quáng không thể suy xét là người...

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.
-
Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.
"Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ. - Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves."
Danh ngôn công việc Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận