Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên người khác...

Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên người khác. Nó là điều duy nhất.
-
Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing.
"Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên người khác. Nó là điều duy nhất. - Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing."
Danh ngôn công việc Albert Schweitzer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận