Đừng bao giờ làm những điều mà người khác có thể làm và sẽ...

Đừng bao giờ làm những điều mà người khác có thể làm và sẽ làm nếu có những điều người khác không thể làm hoặc sẽ không làm.
-
Never do things others can do and will do if there are things others cannot do or will not do.
"Đừng bao giờ làm những điều mà người khác có thể làm và sẽ làm nếu có những điều người khác không thể làm hoặc sẽ không làm. - Never do things others can do and will do if there are things others cannot do or will not do."
Danh ngôn công việc Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận