Đừng bao giờ cho mượn sách chưa ai từng trả lại chúng những cuốn...

Đừng bao giờ cho mượn sách - chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.
-
Never lend books - nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me.
"Đừng bao giờ cho mượn sách - chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn. - Never lend books - nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me."
Danh ngôn hài hước Anatole France
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận