Đứa trẻ trở thành người lớn khi nó nhận ra nó có quyền không...

Đứa trẻ trở thành người lớn khi nó nhận ra nó có quyền không chỉ làm đúng, mà còn làm sai.
A child becomes an adult when he realizes that he has a right not only to be right but also to be wrong.
"Đứa trẻ trở thành người lớn khi nó nhận ra nó có quyền không chỉ làm đúng, mà còn làm sai. A child becomes an adult when he realizes that he has a right not only to be right but also to be wrong."
Danh ngôn cuộc sống Thomas Szasz
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận