Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu...

Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.
-
The most important thing to do in solving a problem is to begin.
"Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu. - The most important thing to do in solving a problem is to begin."
Danh ngôn công việc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận