Develop success from failures Discouragement and failure are two of the surest stepping stones...

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.
 Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.
"Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công."
Danh ngôn sự nghiệp Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận