Để có thể viết về cuộc đời đầu tiên bạn phải sống nó đã...

Để có thể viết về cuộc đời, đầu tiên bạn phải sống nó đã.
In order to write about life first you must live it.
"Để có thể viết về cuộc đời, đầu tiên bạn phải sống nó đã. In order to write about life first you must live it."
Danh ngôn cuộc sống Ernest Hemingway
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận