Cuộc sống theo một nghĩa nào đó là sống và sống sót Và tất...

Cuộc sống, theo một nghĩa nào đó, là sống và sống sót. Và tất cả những gì để sống và sống sót đều tốt. Người đi theo sự thực này không thể chệch đường, trong khi người không tôn trọng sự thật này lạc đường rất xa.
Life, in a sense, is living and surviving. And all that makes for living and surviving is good. He who follows the fact cannot go astray, while he who has no reverence for the fact wanders afar.
"Cuộc sống, theo một nghĩa nào đó, là sống và sống sót. Và tất cả những gì để sống và sống sót đều tốt. Người đi theo sự thực này không thể chệch đường, trong khi người không tôn trọng sự thật này lạc đường rất xa. Life, in a sense, is living and surviving. And all that makes for living and surviving is good. He who follows the fact cannot go astray, while he who has no reverence for the fact wanders afar."
Danh ngôn cuộc sống Jack London
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận