Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không...

Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống.
The life of which meaning one never ponders is not worth living.
"Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống. The life of which meaning one never ponders is not worth living."
Danh ngôn cuộc sống Socrates
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận