Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh...

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
"Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận