Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn lao Đối...

Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn lao. Đối lập với chân lý tầm thường là hoàn toàn sai lầm. Đối lập với chân lý lớn lao cũng là chân lý.
-
There are trivial truths and the great truths. The opposite of a trivial truth is plainly false. The opposite of a great truth is also true.
"Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn lao. Đối lập với chân lý tầm thường là hoàn toàn sai lầm. Đối lập với chân lý lớn lao cũng là chân lý. - There are trivial truths and the great truths. The opposite of a trivial truth is plainly false. The opposite of a great truth is also true."
Danh ngôn khoa học Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận