Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ...

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
-
There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.
"Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình. - There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves."
Danh ngôn tâm hồn William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận