Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc Only a...

Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.
-
Only a fool expects to be happy all the time.
"Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc. - Only a fool expects to be happy all the time."
Danh ngôn hạnh phúc Robertson Davies
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận