Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves...

Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves for who they are.
 Sự thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra khi con người thiếu khả năng và không cho mọi người thấy bạn là ai.
"Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves for who they are. Sự thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra khi con người thiếu khả năng và không cho mọi người thấy bạn là ai."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận