Cách để làm giàu là cho hết trứng vào một giỏ rồi theo dõi...

Cách để làm giàu là cho hết trứng vào một giỏ rồi theo dõi cái giỏ đó.
The way to become rich is to put all your eggs in one basket and then watch that basket.
"Cách để làm giàu là cho hết trứng vào một giỏ rồi theo dõi cái giỏ đó. The way to become rich is to put all your eggs in one basket and then watch that basket."
Danh ngôn kinh doanh Andrew Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận