Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói mà cả...

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
-
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.
"Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. - You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say."
Danh ngôn cuộc sống Martin Luther
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận