Ba cái nền tảng của học vấn là nhận xét nhiều từng trải nhiều...

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều.
"Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều."
Danh ngôn sự nghiệp Catherall
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận