Anh xa em xa phức cho rồi Tỷ như món nợ trả rồi nhẹ...

Anh xa em, xa phức cho rồi,
  Tỷ như món nợ trả rồi nhẹ lo!
"Anh xa em, xa phức cho rồi, Tỷ như món nợ trả rồi nhẹ lo!"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >