Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng hoặc...

Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc.
-
The trouble with most people is that they think with their hopes or fears or wishes rather than with their minds.
"Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc. - The trouble with most people is that they think with their hopes or fears or wishes rather than with their minds."
Danh ngôn tính cách Will Durant
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận