The road to success is always under construction Con đường dẫn đến thành công...

The road to success is always under construction.
 Con đường dẫn đến thành công luôn luôn đang được xây dựng.
"The road to success is always under construction. Con đường dẫn đến thành công luôn luôn đang được xây dựng."
Danh ngôn sự nghiệp Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận