Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài...

Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài lời nói dối được thực hành, và sự dối trá chuyển từ ngôn từ vào sự vật.
-
All deception in the course of life is indeed nothing else but a lie reduced to practice, and falsehood passing from words into things.
"Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài lời nói dối được thực hành, và sự dối trá chuyển từ ngôn từ vào sự vật. - All deception in the course of life is indeed nothing else but a lie reduced to practice, and falsehood passing from words into things."
Danh ngôn cuộc sống Robert Southey

Thêm nội dung

Xem thêm >