People rarely succeed unless they have fun in what they are doing Người ta...

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.
 Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.
"People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích."
Danh ngôn sự nghiệp Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận