Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta Our...

Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta.
-
Our necessities never equal our wants.
"Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta. - Our necessities never equal our wants."
Danh ngôn cuộc sống Benjamin Franklin

Thêm nội dung

Xem thêm >