Nghèo mà có nghĩa có nhân Còn hơn sang cả mà lòng bội phu...

Nghèo mà có nghĩa có nhân
  Còn hơn sang cả mà lòng bội phu.
"Nghèo mà có nghĩa có nhân Còn hơn sang cả mà lòng bội phu."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận