Lí lẽ tự phục tùng chính nó còn ngu dốt thì phục tùng bất...

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.
-
Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.
"Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh. - Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it."
Danh ngôn công việc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận