Cây sậy nhỏ nằm rạp dưới sức gió rồi sẽ sớm đứng thẳng dậy...

Cây sậy nhỏ, nằm rạp dưới sức gió, rồi sẽ sớm đứng thẳng dậy khi bão đã qua.
-
The little reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over.
"Cây sậy nhỏ, nằm rạp dưới sức gió, rồi sẽ sớm đứng thẳng dậy khi bão đã qua. - The little reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over."
Danh ngôn tính cách Aesop
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận